Algemene Voorwaarden

Retour/ruilen

Wil je een product ruilen of retourneren dan dien je altijd eerst contact op te nemen met Beads by Lotte. Vermeld hierbij in ieder geval je volledige naam en factuurnummer. De verzendkosten voor het terugsturen van de te ruilen of retourneren producten zijn voor eigen rekening.

Verstuur de retouren naar Beads by Lotte: Het retourartikel moet binnen 14 dagen na aflevering in de originele verpakking aan ons teruggestuurd worden, ongedragen en zonder beschadigingen. Zorg voor een goed beschermende envelop of verpakking.

Let op!

  • Wegens hygiëne is het niet mogelijk om oorbellen te retourneren.
  • De retour gezonden items zijn op eigen risico voor de klant.

Overige

De sieraden in deze webshop worden allemaal met veel liefde en zorg gemaakt.

Wij verkopen geen echt goud of zilver (tenzij dit is aangegeven), de kans bestaat dus dat de producten naar verloop van tijd minder mooi worden. Dit zal bij de ene persoon sneller gaan dan andere, dit heeft te maken met de PH-waarde van je huid. Om zo lang mogelijk plezier te hebben van je items hierbij een aantal tips:

  • Niet met de sieraden om gaan slapen, douchen, sporten of afwassen.
  • Doe eerst parfum,hairspray en bodylotion op en daarna pas je sieraden om.
  • Bewaar je sieraden in een droge ruimte i.v.m. vocht.
  • Droog je handen eerst goed af voor je je sieraden om/in doet.

Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

 

Algemene voorwaarden Beads by Lotte

Algemene Voorwaarden van Beads by Lotte, gevestigd te Leiderdorp. Versie geldig vanaf 14-12-2016.

Artikel 1. Algemeen

1.1   Onder Beads by Lotte wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: online shop

Beads by Lotte

1.2   Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Beads by Lotte voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3   Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Beads by Lotte voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.4   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Beads by Lotte erkend.

1.5   In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.6   Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1   Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Beads by Lotte

2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Beads by Lotte. Beads by Lotte eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Beads by Lotte of een door Beads by Lotte verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3   Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Beads by Lotte en afnemer hieraan gebonden.

2.4   Aanbiedingen van Beads by Lotte gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5   Beads by Lotte kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6   Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1   Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbeiding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabriakt tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.3. Alle prijzen op de site zijn onder voorbeid van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 4. Aflevering

4.1   Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Beads by Lotte verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Beads by Lotte bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2   Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.3   Aan de leveringsplicht van Beads by Lotte zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Beads by Lotte geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.4   Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

4.5  Beads by Lotte doet er alles aan om de bestelling op juiste wijze af te leveren. Mocht er iets misgaan met de post dat is Beads by Lotte hier niet aansprakelijk voor.

Artikel 5. Levertijd

5.1   Een door Beads by Lotte opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Beads by Lotte zijn, waarna Beads by Lotte zal trachten om binnen 5 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2   In het kader van de regels van de koop op afstand zal Beads by Lotte (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 3 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding

6.1   Onverminderd de rechten van Beads by Lotte op basis van de wet is Beads by Lotte gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Beads by Lotte omstandigheden ter kennis komen die Beads by Lotte goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Beads by Lotte bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2   Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Beads by Lotte zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Beads by Lotte bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3   De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Beads by Lotte, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet Beads by Lotte heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij Beads by Lotte. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Beads by Lotte na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

6.4   Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op andere diensten.

Artikel 7. Overmacht

7.1   Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Beads by Lotte geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Beads by Lotte en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2   Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Beads by Lotte de verbintenis had moeten nakomen.

7.3   Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Beads by Lotte niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4   Indien Beads by Lotte bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

7.5   in verband met kleine onderdelen zijn de artikelen van Beads by Lotte niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Beads by Lotte stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met haar artikelen.

Artikel 8. Garantie

8.1   Beads by Lotte biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

8.2   Beads by Lotte is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3   De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Beads by Lotte) deze gebreken onmiddellijk te melden aan Beads by Lotte. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaren en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4   Indien klachten van de afnemer door Beads by Lotte gegrond worden bevonden, zal Beads by Lotte naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Beads by Lotte en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Beads by Lotte) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Beads by Lotte gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid Beads by Lotte voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5   Beads by Lotte is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6   Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Beads by Lotte in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Beads by Lotte en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

8.7   Beads by Lotte is niet aansprakelijk voor eventueel verkleuring van de artikelen.

Artikel 9. Betaling

9.1   Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels een veilige, snelle transactie plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

9.2   Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

9.3   In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Beads by Lotte en de verplichtingen van de afnemer jegens Beads by Lotte onmiddellijk opeisbaar.

9.4   Indien Beads by Lottehaar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimumbedrag van 250 euro.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1   De eigendom van alle door Beads by Lotte aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Beads by Lotte zolang de afnemer de vorderingen van Beads by Lotte uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Beads by Lotte wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2   De door Beads by Lotte geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3   De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4   De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Beads by Lotte of een door Beads by Lotte aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Beads by Lotte haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

10.5   Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Beads by Lotte zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.6   De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Beads by Lotte.

Artikel 11. Privacy

11.1   Beads by Lotte armbandjes.nl respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Beads by Lotte niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

11.2   Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Beads by Lotte kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Beads by Lotte (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Beads by Lotte. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor.

11.3   Beads by Lotte verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaalaantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Beads by Lotte geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Beads by Lotte geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Beads by Lotte en/of haar leveranciers.

12.2   Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennisnemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Beads by Lotte is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Geschillen

14.1   De afnemer kan voor vragen en/of klachten contact opnemen met Beads by Lotte middels de contactpagina of contactformulier.

Maandag – vrijdag van 10:00 – 21:00 uur. Klachten worden doorgaans binnen 2 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

14.2   De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.